Statut Fundacji - FUNDACJA ZIELONA LINIA

Fundacja Zielona Linia
Fundacja Zielona Linia
Przejdź do treści
 
STATUT FUNDACJI


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Zielona Linia”  zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3

Siedzibą fundacji jest Warszawa.

§ 4

1.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja Zielona Linia”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 
§ 5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w działalności innych fundacji.

§ 7

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją, ze względu na jej cele, właściwym jest Minister ds Rozwoju i Technologii.
 

§ 8

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.
2. Fundacja może posługiwać się znakiem graficznym lub logotypem.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym przy realizacji jej celów.

 
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celami Fundacji są:
1. Redukcja kosztów korzystania z telefonii stacjonarnej i mobilnej oraz z Internetu przez osoby będące nauczycielami, funkcjonariuszami publicznymi, osoby związane z zawodami medycznymi, a także osoby starsze i zagrożone wykluczeniem cyfrowym oraz ich rodziny.
2. Działalność charytatywna.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Propagowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

 § 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. pokrywanie beneficjentowi abonamentu podstawowego (15 zł. brutto), a jej wsparcie będzie roczne z możliwością przedłużenia o kolejny rok (beneficjent otrzymuje rozmowy no limit plus 4 GB Internetu)
2. organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji
3. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji
4. organizowanie i finansowanie koncertów, szkoleń, akcji społecznych, dyskusji, konferencji oraz innych wydarzeń (w celach edukacyjnych)
5. organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych, w tym dotyczących przeciwdziałania różnicom międzypokoleniowym
6. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych
7. organizowanie akcji zbierania podpisów w sprawie zmiany przepisów prawa
8. pomoc finansową i rzeczową dla beneficjentów Fundacji
9. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych  
10. skupianie wokół celów Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych
11. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji
12. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji

§ 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób lub instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000,00 (tysiąc) złotych oraz inne mienie, środki finansowe i prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1) krajowych lub zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) odsetek bankowych,
6) operacji finansowych,
7) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych.

§ 15

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja nie ma prawa:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, jeżeli w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Majątek i przychody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 18

1.Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz fundacji darowizny w wysokości równej co najmniej 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych), mogą uzyskać tytuł Honorowego Donatora Fundacji.
2.Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Donatorów, do której wpisuje się Donatorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.
3.Tytuł Honorowego Donatora ma charakter osobisty.

§ 19

1.Fundator może przyznać członkostwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które przyczyniły się i przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.
2.Członek honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.
3.Członek honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoja funkcję w Fundacji.

§ 20

1.Fundacja odpowiada całym swym majątkiem za swoje zobowiązania.
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
3. Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.


WŁADZE FUNDACJI
§ 21

1.Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Fundator oraz jeżeli została powołana - Rada Fundacji.

 
Rada Fundacji
       
§ 21A

1.Rada Fundacji składa się od 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób powoływanych przez Fundatora.
2.Kadencja Rady Fundacji wynosi 3 lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
3.Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
4. Odwołanie członka Rady Fundacji przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 2.
5. Rada Fundacji może uchwalić “Regulamin Rady Fundacji”.
6.Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2.
 
§ 21B

1.Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.
2.Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.
3.Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów; dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.
4.W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego.
5.Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

§ 21C

1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Rada Fundacji posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2.Do zadań Rady Fundacji należy:
1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
3) opiniowanie programów działania Fundacji przygotowywanych przez Zarząd,
4) wydawanie zaświadczeń na wniosek właściwych organów,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
6) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
7) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
8) podejmowanie uchwał o rekomendacji Fundatorowi połączenia lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
9) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
10) inne sprawy przewidziane w Statucie.

 
ZARZĄD FUNDACJI
§ 21D

1.Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Osoba przystępująca do Zarządu Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Zarządzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji.
3.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) upływu kadencji,
2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w każdym czasie.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może uchwalić Regulamin Pracy Zarządu. Regulamin zatwierdza Rada Fundacji.
3. Do zadań Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2) realizacja celów statutowych,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
5) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
7) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
8) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
9) występowanie do Fundatora z wnioskiem i wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
10) inne sprawy przewidziane w Statucie.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Do ważności uchwał konieczna jest obecność wszystkich członków zarządu.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 
§ 23

1. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenia członków Zarządu określa Fundator.
FUNKCJE

§ 23A

1. Fundatorem jest Pika Polska sp. z o. o. z siedziba w Warszawie.
2. Do zadań Fundatora należy:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
3) Określanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji
4) Dokonywanie zmian statutu Fundacji,
5) Decydowanie o połączeniu z inną Fundacją oraz tworzenie oddziałów,
6) Powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji,
7) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
8) Decydowanie o przeznaczeniu środków finansowych i majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
3. Fundator podejmuje decyzje w formie jednomyślnych uchwał.

 
ZMIANA STATUTU
§ 24

Statut Fundacji może być zmieniany. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator po uzyskaniu opinii Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą także dotyczyć nazwy Fundacji oraz celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

 
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ. TWORZENIE ODDZIAŁÓW

 
§ 25

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 
§ 26

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Fundator, przy czym jego decyzja powinna być poprzedzona opinią Zarządu oraz Rady Fundacji.

§ 26 A

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Fundator, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji.

 
LIKWIDACJA FUNDACJI.

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 
§ 28

Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz Rady Fundacji.

 
                                                                                                    § 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w którym mowa w § 9 Statutu.

 
§ 30

W przypadku likwidacji lub zawieszenia działalności Fundatora jego prawa wynikające z zapisów w niniejszym Statucie przechodzą na Zarząd Fundacji oraz Radę Fundacji działające wspólnie oraz jednomyślnie.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Fundacja corocznie składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 32

1.Fundator przyjął Statut 11 października 2021 roku.
2.Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.


 


 
Katarzyna Ewa Wierzbicka
Prezes Zarządu Pika Polska Sp. Z o. o.
- Fundatora Fundacji

 
Wróć do spisu treści